Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Sucukta sahtecilik şoku

Sucukta sahtecilik şoku

Piyasada satılan 30 farklı sucuk ürünü ile ilgili yapılan araştırmadan çıkan korkunç gerçek...

20.07.2014 09:44

İs­tan­bul Sa­ba­hat­tin Za­im Üni­ver­si­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü­’n­den Prof. Dr. Bü­lent Naz­lı, Yrd. Doç. Dr. Ha­li­me Peh­li­va­noğ­lu ve Yrd. Doç. Dr. Hüsni­ye İma­moğ­lu, pi­ya­sa­da sa­tı­lan 30 fark­lı ürü­nü la­bo­ra­tu­var­da in­ce­le­di. İn­ce­le­me so­nu­cun­da, eti­ke­tin­de fer­men­te ya­zan ve o se­bep­le yük­sek fi­yat­tan sa­tı­lan su­cuk­la­rın ya­rı­ya ya­kı­nı­nın as­lın­da fer­men­te ol­ma­dı­ğı tes­pit edil­di.

Hem tak­lit hem yük­sek fi­yatYa­pı­lan in­ce­le­me­de, ürün­le­rin sa­de­ce yüz­de 26.6’sı fer­men­te su­cuk çık­tı. Öte yan­dan su­cuk­la­rın yüz­de 30'u ya­rı fer­men­te iken ge­ri ka­lan yüz­de 43.3’ün­de ise hiç fer­men­te çık­ma­dı. Bun­la­rın ta­ma­men ısıl iş­lem­le üre­til­di­ği an­la­şıl­dı. Böy­le­ce ma­li­yet 2-3 ka­tı azal­tıl­mış ol­du. Ta­ma­mı­nın üze­rin­de fer­men­te su­cuk yaz­ma­sı­na rağ­men yük­sek fi­ya­ta sa­tı­lan ürün­le­rin yüz­de 73.3'ün­de tak­lit ve tağ­şiş ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­di. Araş­tır­ma­nın ba­şın­da­ki isim Gı­da Mü­hen­dis­li­ği Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Bü­lent Naz­lı, ge­le­nek­sel Türk fer­men­te su­cu­ğun için­de ay­nı do­ğal yo­ğurt­lar­da ol­du­ğu gi­bi fay­da­lı pro­bi­yo­tik bak­te­ri­le­rin bu­lun­du­ğu­nu ve bu fer­men­tas­yon bak­te­ri­le­ri­nin an­ti kan­se­ro­jen et­ki dâ­hil birçok ya­rar­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kan­se­re kal­kan ni­te­li­ğin­deProf. Naz­lı, fer­men­te su­cuk ile ısıl iş­lem gö­ren su­cuk­lar­da aro­ma­la­rı, tek­no­lo­ji­le­ri, raf ömür­le­ri ve fay­da­la­rı fark­lı ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “P­ro­bi­yo­tik­li olan fer­men­te su­cu­ğun fay­da­sı tar­tı­şıl­ma­z” de­di. Yüzde 30’u suSa­tış fi­yat­la­rı ara­sın­da 2-3 kat fark bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Naz­lı, “Çün­kü ısıl iş­lem­le üre­til­miş su­cu­ğun ma­li­ye­ti dü­şük­tür ve üre­tim sü­re­si kı­sa­dır. Ay­rı­ca kat­kı mad­de kul­lan­ma zo­run­lu­lu­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Isıl iş­lem­li su­cu­ğun yüz­de 30’u su­dur. Fer­men­te su­cu­ğu 15-20 gün bek­let­mek ge­re­kir­ken ısıl iş­lem­li su­cuk 2 gün­de üre­ti­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Fermente sucuk nedir?Fer­men­te su­cu­ğun Or­ta As­ya­’dan ge­len ge­le­nek­sel gı­da ürü­nü ol­du­ğu­nu ifa­de eden Prof. Naz­lı, fer­men­te iş­le­mi­ni şöy­le an­lat­tı: “Ku­rut­ma tek­ni­ğiy­le ya­pı­lır ve da­ya­nık­lı­dır. Yüz­de 100 da­na ve­ya sı­ğır eti­ne ba­ha­rat ka­tı­la­rak ve yüz­de 40 ora­nın­da su kay­bet­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lur. Bu­na fer­man­tas­yon tek­ni­ği de­nir. Ya­ni ta­ma­men do­ğal yön­tem­ler­le üre­ti­lir ve için­de do­ğal ve fay­da­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar bu­lu­nur.Her­han­gi bir pi­şir­me ve­ya ısıl iş­lem ya­pıl­maz. Özel­lik­le son­ba­har ay­la­rın­da ya­pı­lır. İçin­de­ki fay­da­lı bak­te­ri­le­rin üre­me­si için 15-17 de­re­ce ye­ter­li. Ge­le­nek­sel Türk Fer­men­te su­cu­ğun özel­lik­le­ri bu şe­kil­de şe­kil­le­nir. PH de­ğer­le­ri dü­şer, çok ha­fif ek­şim­si bir tat alır, ba­ha­rat­lar et­ki­si­ni gös­te­rir, pro­te­in­ler, yağ­lar çö­zü­nür ve aro­ma mad­de­le­ri or­ta­ya çı­kar. Yer­ken çok de­ği­şik ve ho­şa gi­den bir aro­ma his­set­ti­rir.”   Tüketici risk altındaTü­ke­ti­ci­ler Der­ne­ği (TÜ­DER) Ge­nel Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu “Bu tür su­cuk­lar­da ko­ru­yu­cu kat­kı mad­de­si kon­maz, ken­di ken­di­ne ol­gun­laş­ma­sı bek­le­nir. Bu­nu bu şe­kil­de üret­mek de fir­ma­la­ra ma­li­yet­li ge­li­yo­r” dedi.Su­ni su­cuk de­ne­bi­le­cek, ısıl iş­lem­le üre­til­miş su­cuk­la­rın içi­ne lez­zet ver­sin di­ye Mo­no­sod­yum Glu­ta­mat (MSG) ad­lı ya­pay tat­lan­dı­rı­cı ko­nul­du­ğu­nu id­di­a eden Ağa­oğ­lu, “Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar bu­nun in­san sağ­lı­ğı için cid­di risk­ler do­ğur­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Tü­ke­ti­ci­ler en­düs­tri­yel gı­da sa­tın alır­ken cid­di risk al­tın­da­lar. Özel­lik­le iş­len­miş en­düs­tri­yel et ürün­le­rin­de tağ­şiş ve hi­le çok faz­la ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ru­z” de­di.Top­lum sağ­lı­ğı­nı ris­ke so­kan üre­ti­ci­ye ka­mu oto­ri­te­si­nin cid­di ön­lem­ler al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ağa­oğ­lu, “Ne­ti­ce­de tü­ke­ti­ci­nin ev­le­rin­de la­bo­ra­tu­ar yok.Ön­lem al­mak ka­mu oto­ri­te­si­ne dü­şer. Bu­na rağ­men ma­ale­sef her­han­gi bir de­ne­tim yok ya da ol­duk­ça sı­nır­lı. Üs­te­lik cay­dı­rı­cı bir yap­tı­rım da yok. Özel­lik­le için­de bu­lun­du­ğu­muz Ra­ma­zan ayın­da bu tür ürün­le­rin pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü gö­rü­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil