Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Satışları patladı

Satışları patladı

Ocak ayında 2013 model otomobilleri satarak daralmayı sınırlandıran otomotivciler, şubatta sert düşüşü engelleyemedi. Pazar şubat ayında yüzde 27.5, ilk iki ayda ise yüzde 19.25 geriledi.

06.03.2014 07:57

Ocak ayında 2013 model otomobilleri satarak daralmayı sınırlandıran otomotivciler, şubatta sert düşüşü engelleyemedi. Pazar şubat ayında yüzde 27.5, ilk iki ayda ise yüzde 19.25 geriledi.   Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), şubat ayı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre otomotiv pazarı geçen ay yüzde 27.5 küçüldü. Şubat 2013’te 48 bin 307 adetlik satışın yapıldığı pazar, 2014’ün aynı ayında 35 bin 21’e geriledi. Geçen ay otomobil satışları 2013’ün aynı ayına göre yüzde 26.2 azalarak 27 bin 167 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 31,66 gerileyerek 7 bin 854 adetten kapandı.   Haber ile ilgili metin girin!. Sert düşüşün nedeni: Faiz, ÖTV ve kredilerOto­mo­tiv pa­za­rı­nı de­ğer­len­di­ren ODD Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Hay­ri Er­ce, ilk iki ay­da gö­rü­len ge­ri­le­me­nin ne­den­le­ri­ni sı­ra­la­dı. 2013 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da baş­la­yan kur ve fa­iz ar­tış­la­rı­nın pa­za­rı et­ki­le­di­ği­ni ifa­de eden Er­ce, oto­mo­bil ÖTV oran­la­rın­da­ki ar­tış ve BDDK’­nın kre­di iş­lem­le­ri­ne yö­ne­lik ge­tir­di­ği sı­nır­la­ma­la­rın da pa­zar­da sert dü­şü­şe ne­den ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Er­ce, şun­la­rı söy­le­di:“İ­çe­ri­sin­de bu­lu­nu­lan se­çim sü­re­ci, mak­ro ih­ti­ya­ti ted­bir­ler, dü­şük bü­yü­me sü­re­ci, Mer­kez Ban­ka­sı­’-nın sı­kı pa­ra po­li­ti­ka­sı, ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­le­re ait bü­yü­me­de iv­me kay­bı, var­lık alım­la­rı­nın ve glo­bal pa­ra­sal teş­vi­kin azal­tıl­ma­sı ve ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da fi­nans­man im­kan­la­rı­nın zor­laş­ma­sı gi­bi pek çok ne­den 2014’ü olum­suz şe­kil­de et­ki­le­ye­cek.” Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da ODD ve mar­ka­la­rın yıl­so­nu pa­zar bek­len­ti­si 600 ile 650 bin adet ara­lı­ğın­da. İki ayda 16 bin adetlik kayıpOcak ayın­da 2013 mo­del yı­lı araç stok­la­rı sa­ye­sin­de sı­nır­lı da­ra­lan pa­zar, şu­bat­ta ade­ta fre­ne asıl­dı. Bu ra­kam­lar­la bir­lik­te ilk iki ay­lık sa­tış­lar da yüz­de 19.25 düş­müş ol­du. Yı­lın ilk iki ayın­da top­lam pa­zar, 2013’ün ay­nı dö­ne­min­de­ki 83 bin 830 adet­ten 67 bin 691’e ge­ri­le­di. İlk iki ay­lık dö­nem­de oto­mo­bil sa­tış­la­rı yüz­de 17.74 ge­ri­le­ye­rek 51 bin 535, ha­fif ti­ca­ri araç sa­tış­la­rıy­sa yüz­de 23.72 aza­la­rak 16 bin 156 adet ola­rak ger­çek­leş­ti. Süper lüks satışı yüzde 72 arttıOtomotiv pazarı ciddi şekilde daralsa da, lüks otomobil satışları daralmanın aksine artmaya devam ediyor. Özellikle süper lüks otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72.2 yükseldi. Geçen yılın ilk iki ayında süper lüks otomobil üreticileri 54 adetlik satış yaparken, 2014’ün aynı döneminde bu rakam 93’e ulaştı. (BUGÜN GAZETESİ)  
Yorumlar | 0
üye profil