Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Serenay Sarıkaya ABD'ye gidiyor

Serenay Sarıkaya ABD'ye gidiyor

Kış se­zo­nu bo­yun­ca set­ler­de ge­ce gün­düz ça­lı­şan oyuncular, di­zi­le­rin bir­bi­ri ar­dı­na fi­nal yap­ma­sıy­la bir­lik­te tatil için bavullarını hazırladı. Serenay Sarıkaya ABD'ye gidiyor

14.06.2014 11:09

Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yaz da yurtdışını tercih etti. Ki­mi sa­de­ce ge­ze­cek ve din­le­ne­cek, ki­mileri de oyun­cu­lu­ğu­nu ge­liş­tir­mek için eği­tim ala­cak.

FARAH ZEYNEP ABDULLAHKurt Se­yit ve Şu­ra­’nın se­vi­len oyun­cu­su Fa­rah Zey­nep Abdullah, yaz ta­ti­li­ni İn­gil­te­re­’de ya­şa­yan ai­le­si­nin ya­nın­da ge­çi­re­cek.BEREN SAATBa­şa­rı­lı oyun­cu ta­ti­li­ni ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı ni­şan­lı­sı Ke­nan Do­ğu­lu ile bir­lik­te Ame­ri­ka­’da ge­çi­re­cek. TUBA BÜYÜKÜSTÜNÜnlü oyuncu di­zi­si­nin se­zon fi­na­li yap­ma­sıy­la bir­lik­te eşi ve ço­cuk­la­rıy­la Bod­ru­m’­a gitti. Tuba Bü­yü­küs­tün, ye­ni se­zon çe­kim­le­ri baş­la­ma­dan ön­ce ailesiyle Fran­sa­’da göz­ler­den uzak bir ta­til yapacak. ÇAĞATAY ULUSOYÇağatay Ulusoy’un tatil için tercihi Meksika… Daha önce Avrupa’da birçok ülkeyi gezen ancak Meksika’yı küçüklüğünden bu yana merak eden genç oyuncu, ikinci tatilini de  Los Angeles’ta yapacak. SERENAY SARIKAYAÇa­ğa­tay Ulu­so­y’­un rol ar­ka­da­şı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya yaz ta­ti­li­ni Ame­ri­ka­’da oyun­cu­luk eği­ti­mi ala­rak ge­çi­re­cek.Los An­ge­le­s’­a gi­de­cek olan Sarıkaya, ken­di­ni ge­liş­tir­mek için work­sho­p’­la­ra ka­tı­la­bi­le­cek­le­ri­ni araş­tı­ra­cak. Bergüzar Korel-Halit ErgençBer­gü­zar Ko­rel ve Ha­lit Er­genç, se­zo­nun bitmesiye soluğu Çeş­me­’de alacak. Çift, ar­dın­dan İn­gil­te­re­’ye gi­de­cek.Ko­rel, Lon­dra­’da oyunculuk üzerine work-sho­p’­la­ra ka­tı­la­cak. MELTEM CUMBULBir dö­nem Ame­ri­ka­’da ya­şa­yan Mel­tem Cum­bul, yo­ğun ge­çen ‘Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın yor­gun­lu­ğu­nu Los An­ge­le­s’­ta ata­cak. (Gülden Avuç/Bugün) Haber ile ilgili metin girin!.
Yorumlar | 0
üye profil