Sanat dünyasından büyük destek

Geçtiğimiz hafta MS teşhisi konulan Serdar Ortaç’a, yıllardır bu hastalıkla mücadele eden Nükhet Duru ve Safiye Soyman destek oldu

Yayınlanma Tarihi: 29.06.2014 12:04
Değiştirme Tarihi: 29.06.2014 12:21
Sanat dünyasından büyük destek

Ünlü popçu Ser­dar Or­ta­ç’­a kas hastalığı MS (Mul­tipl skle­roz) teş­hi­si ko­nul­ma­sı mil­yon­lar­ca hay­ra­nı­nı ve sa­nat ca­mi­ası­nı üz­dü. 16 ya­şın­da ya­şa­dı­ğı duy­gu­sal bir trav­ma so­nu­cu MS’­e ya­ka­la­nıp 9 ay bo­yun­ca ya­ta­ğa ba­ğım­lı kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Nük­het Du­ru, ya­şa­dık­la­rı­nı an­la­tıp Or­ta­ç’­a tav­si­ye­ler­de bu­lu­na­rak des­tek ol­du.

"Ben hastalığı beyin gücüyle yendim"
Bugün'de yer alan habere göre, Has­ta­lı­ğı­nın hala tam ola­rak geç­me­di­ği­ni ifa­de eden Du­ru, “Ü­zün­tü ve stres has­ta­lı­ğı te­tik­li­yor. Ser­da­r’­ın as­la üzül­me­me­si ge­re­ki­yor. Çok üzül­dü­ğüm­de ken­di­mi sa­kin­leş­ti­rip kar­şı­dan bak­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Sağ­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Geç­miş­te ya­şa­dı­ğım acı­la­rı tek­rar ya­şa­mak is­te­mi­yo­rum. Ben has­ta­lı­ğı ta­ma­men be­yin gü­cüy­le yen­dim” de­di.
'Ms sevgi ve moral hastalığıdır'
Safiye Soyman da yıllardır MS hastası oğlunun sağlığı için çaba gösteriyor. Bu hastalığın üstesinden sevgi ve moralle gelinebileceğini belirten Soyman, “Serdar’ın evi yansa arkasını dönüp bakmayacak. Hiç üzülmeyecek aksi halde ataklar çoğalır. Oğlum çok fazla atak geçirdi. Allah düşmanıma bile vermesin” diye konuştu.