Sabancı Dünyaya Örnek Oldu!

Sabancı Dünyaya Örnek Oldu!

Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı’ya toplumsal gelişmeye yaptığı katkılardan dolayı “David Rockefeller Ödülü” verildi.

Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı­’nın, her yıl top­lum­sal ge­liş­me için ça­lı­şan top­lum li­der­le­ri­ne ve­ri­len “Da­vid Roc­ke­fel­ler Köp­rü Ku­ru­cu Li­der­lik Ödü­lü”­ne la­yık gö­rül­dü­ğü açık­lan­dı.Dün­ya­ya rol mo­del ol­duAB­D’­nin ün­lü işa­dam­la­rın­dan Da­vid Roc­ke­fel­le­r’­in adı­nı ta­şı­yan ve ha­yır­se­ver­lik ala­nın­da ön­cü ve et­ki­li ça­lış­ma­lar ya­pan li­der­le­re ve­ri­len ödü­lü, da­ha ön­ce Bill Clin­ton, Nel­son Man­de­la, Ko­fi An­nan gi­bi isim­ler de al­mış­tı. Ce­nev­re­’de­ki tö­ren­de ko­nu­şan Syner­gos Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı ve Roc­ke­fel­le­r’­ın kı­zı Peggy Du­lany, “Sa­ban­cı, ha­yır­se­ver­li­ği ve iş dün­ya­sın­da­ki li­der­li­ğiy­le sa­de­ce Tür­ki­ye­’de de­ğil tüm dün­ya­da rol mo­del ol­du” de­di.Ya­pa­cak çok işi­miz varÖdül için te­şek­kür eden Gü­ler Sa­ban­cı ise BM’­nin ilan et­ti­ği 11 Ekim Dün­ya Kız Ço­cuk­la­rı Gü­nü­’nü de kut­la­ya­rak, şun­la­rı söy­le­di: “Ka­dın­la­rın ve kız ço­cuk­la­rı­nın in­san hak­la­rı ve fır­sat eşit­li­ği için ça­lış­ma ve fark ya­rat­ma şan­sı­na sa­hip ol­duk. An­cak da­ha ya­pa­cak çok işi­miz var.”

Yorumlar | 0
üye profil