Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Sabancı Dünyaya Örnek Oldu!

Sabancı Dünyaya Örnek Oldu!

Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı’ya toplumsal gelişmeye yaptığı katkılardan dolayı “David Rockefeller Ödülü” verildi.

10.10.2013 08:25

Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı­’nın, her yıl top­lum­sal ge­liş­me için ça­lı­şan top­lum li­der­le­ri­ne ve­ri­len “Da­vid Roc­ke­fel­ler Köp­rü Ku­ru­cu Li­der­lik Ödü­lü”­ne la­yık gö­rül­dü­ğü açık­lan­dı.Dün­ya­ya rol mo­del ol­duAB­D’­nin ün­lü işa­dam­la­rın­dan Da­vid Roc­ke­fel­le­r’­in adı­nı ta­şı­yan ve ha­yır­se­ver­lik ala­nın­da ön­cü ve et­ki­li ça­lış­ma­lar ya­pan li­der­le­re ve­ri­len ödü­lü, da­ha ön­ce Bill Clin­ton, Nel­son Man­de­la, Ko­fi An­nan gi­bi isim­ler de al­mış­tı. Ce­nev­re­’de­ki tö­ren­de ko­nu­şan Syner­gos Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı ve Roc­ke­fel­le­r’­ın kı­zı Peggy Du­lany, “Sa­ban­cı, ha­yır­se­ver­li­ği ve iş dün­ya­sın­da­ki li­der­li­ğiy­le sa­de­ce Tür­ki­ye­’de de­ğil tüm dün­ya­da rol mo­del ol­du” de­di.Ya­pa­cak çok işi­miz varÖdül için te­şek­kür eden Gü­ler Sa­ban­cı ise BM’­nin ilan et­ti­ği 11 Ekim Dün­ya Kız Ço­cuk­la­rı Gü­nü­’nü de kut­la­ya­rak, şun­la­rı söy­le­di: “Ka­dın­la­rın ve kız ço­cuk­la­rı­nın in­san hak­la­rı ve fır­sat eşit­li­ği için ça­lış­ma ve fark ya­rat­ma şan­sı­na sa­hip ol­duk. An­cak da­ha ya­pa­cak çok işi­miz var.”

Yorumlar | 0
üye profil