Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Tercih yapacak adaylar dikkat!

Tercih yapacak adaylar dikkat!

ÖSYM değişikliğe gitti

12.07.2014 09:10

ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da kontenjanlarda değişikliğe gitti. Kılavuza göre açıköğretim fakültesi hariç 4 yıllık lisans programları yüzde 2 azalarak 426 bin 250’ye gerilerken 2 yıllık ön lisans programları yüzde 9,75 arttıÖlç­me Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi­ (ÖSYM) 2014-ÖSYM Yük­se­köğ­re­tim Prog­ram­la­rı ve Kon­ten­jan­la­rı Kı­la­vu­zu’­nu ya­yım­la­dı. Kon­ten­jan­lar­da ya­pı­lan ba­zı de­ği­şik­lik­ler dik­kat çek­ti. Ki­mi bö­lüm­ler­de kon­ten­jan­lar aza­lır­ken ki­mi­le­rin de art­tı. Ya­pı­lan bu de­ği­şik­lik­ler ba­zı bö­lüm­le­rin pu­an­la­rı­nı azal­ta­ca­ğı ba­zı­la­rı­nın ise ar­ta­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. 2013 yı­lın­da AÖF ha­riç li­sans prog­ram­la­rı kon­ten­jan­la­rı 430 bin 22 idi.Ge­çen se­ne­ye gö­re kon­ten­jan­lar­da yüz­de 9,75’lik ar­tış ya­şan­dı. An­cak bu ar­tış, da­ha çok 2 yıl­lık ön li­sans prog­ram­la­rın­da ol­du. 4 yıl­lık­lar li­sans prog­ram­la­rın­da ise yüz­de 2’lik düş­me söz ko­nu­su. Bu se­ne ise li­sans kon­ten­jan­la­rı 3 bin 772 aza­la­rak 426 bin 250’ye ge­ri­le­di.

İlahiyatta yüzde 27,5 artışÖSYM bu se­ne İlk Okul Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si Prog­ram­la­rı­’nın ta­ma­mı­nı ka­pat­tı. Bu­na bağ­lı ka­pa­tı­lan prog­ra­mın kon­ten­jan­la­rın bir kıs­mı­nı ila­hi­yat fa­kül­te­le­ri­ne dev­ret­ti. Ka­pa­tı­lan Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si Prog­ram­la­rı­’nın kon­ten­jan sa­yı­sı 6 bin 90 idi. 2014 Öğ­re­tim yı­lın­da kon­ten­ja­nı ar­tı­rı­lan ve ye­ni açı­lan ila­hi­yat fa­kül­te­le­ri­nin top­lam kon­ten­jan sa­yı­sı 14 bin 937 ol­du. AÖF azaldıTop­lam 3 ay­rı üni­ver­si­te­ye bağ­lı açık öğ­re­tim kon­ten­jan­la­rı 40 bin 726’dan 17 bin 676 azalarak 53 bin 47 dü­şü­rül­dü. 2013 öğ­re­tim yı­lın­daka­pa­tı­lan bö­lüm­le­rin kon­ten­jan sa­yı­sı 3 bin 452 iken bu se­ne açı­lan ye­ni­den öğ­ren­ci ala­cak bö­lüm­le­rin kon­ten­jan sa­yı­sı bin 533ola­rak be­lir­len­di.
Yorumlar | 0
üye profil