Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Osmanlı Revakları Türkiye'de Kalacak!

Osmanlı Revakları Türkiye'de Kalacak!

Genişletme projesi nedeniyle Kâbe’den sökülen Osmanlı revakları, Türk işçilerce aslına uygun onarılıyor.

08.10.2013 08:47

Genişletme projesi nedeniyle Kâbe’den sökülen Osmanlı revakları, Türk işçilerce aslına uygun onarılıyor.Tarihî revakların restorasyonu, Arafat yolu üzerindeki bir şantiyede sürüyor. Revaklar, restorasyon sonrası 15 metre geri çekilerek, tavaf alanıyla aynı seviyede yeniden Kâbe’ye konulacak.Ta­vaf ala­nı­nı ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı se­be­biy­le Suu­di yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan yı­kım ka­ra­rı alı­nan an­cak Tür­ki­ye­’nin dev­re­ye gir­me­siy­le kur­ta­rı­lan re­vak­la­rın restorasyonu de­vam edi­yor. Kâ­be­’den sö­kü­len re­vak­lar, Mek­ke­’den Ara­fa­t’­a gi­diş yo­lu üze­rin­de­ki Türk fir­ma­sı­na ait bir şan­ti­ye­de res­to­re edi­li­yor. Res­to­ras­yo­nu ta­mam­la­nan re­vak­lar tek­rar Kâ­be­’de ye­ri­ni ala­cak.Umm-Al Qu­ra Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len 40 mil­yar li­ra­lık Kâ­be­’yi ge­niş­let­me pro­je­si­ni, Bin La­din Gru­bu yü­rü­tü­yor. Bin La­din Gru­bu, ta­ri­hî eser­le­rin res­to­ras­yo­nu­nu Türk şir­ke­ti Gür­soy Gru­p’­a ver­di.Şan­ti­ye­de, ço­ğu Tür­ki­ye­’den ge­len mi­mar, mü­hen­dis ve iş­çi­ler­den olu­şan 200 ki­şi­lik bir ekip ça­lı­şı­yor. Uz­man­lar, da­ha ön­ce Sa­fa ve Mer­ve te­pe­le­ri­nin ara­sın­da bu­lu­nan bi­na­nın in­şa­sı sı­ra­sın­da­ ha­sar gö­ren ve yı­kı­lan re­vak­lar­dan ka­lan par­ça­lar üze­rin­de özen­le ça­lı­şı­yor.MÜ­DA­HA­LE EDİ­LE­Bİ­LİRÇa­lış­ma­da kub­be alem­le­ri, ki­ta­be­ler, taş den­dan­lar, taş kap­la­ma­lar, ka­lem işi sı­va­lar bu­lu­nan bö­lüm­ler, kub­be tuğ­la­la­rı, ke­mer taş­la­rı, sü­tün, baş­lık ve ka­ide­le­ri gi­bi mi­ma­ri öğe­le­rin ta­ma­mı nu­ma­ra­lan­dı­rı­la­rak özen­le res­to­re edil­dik­ten son­ra or­ji­nal yer­le­ri­ne ko­nu­lu­yor.Re­vak­la­ra ait ta­ri­hi par­ça­la­rın üze­rin­de bir ser­ti­fi­ka sı­nıf­lan­dır­ma no­tu yer alı­yor. Eser­le­rin üze­rin­de­ki izin ser­ti­fi­ka­sın­da, eser­le­re ‘mü­da­ha­le­’ edi­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Çü­rü­müş re­vak­lar, ori­ji­na­li­ne uy­gun ka­lıp­lar­da in­şa edi­le­cek. Pro­je­nin 2 yıl­da ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.Tavaf alanıyla aynı seviyede olacakAs­lı­na uy­gun res­to­ras­yon­dan son­ra Os­man­lı re­vak­la­rı­nın ze­mi­ni, ta­vaf ala­nı­na in­di­ri­lip ara­da­ki kot far­kı or­ta­dan kal­dı­rı­la­cak. Sö­kü­len re­vak­lar, ba­kım­dan ge­çi­ril­dik­ten son­ra 15 met­re ge­ri çe­ki­lip, ta­vaf ala­nıy­la ay­nı se­vi­ye­de ola­cak şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek. Pro­je so­nun­da 50 bin ki­şi­lik olan ta­vaf ka­pa­si­te­si 200 bi­ne, 400 bin olan na­maz ka­pa­si­te­si­ de 1,5 mil­yo­na çık­acak.Babası başladı oğlu tamamladıKâbe’deki revakların yapımına 1573’de Osmanlı padişahı Sultan II. Selim tarafından başlandığı, oğlu III. Murad döneminde tamamlandığı belirtiliyor. Ancak bazı tarihçiler, revakların planlarının daha önce Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından hazırlandığını ileri sürüyor. (SERBEST ÖZDEN - BUGÜN GAZETESİ)

Yorumlar | 0
üye profil