Kadir Topbaş Trafiğe New York Modeli İstedi

Kadir Topbaş Trafiğe New York Modeli İstedi
Yayınlanma Tarihi: 12.10.2013 09:26 | Değiştirme Tarihi: 12.10.2013 09:11

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Sa­raç­ha­ne­’de­ki be­le­di­ye bi­na­sın­da ça­lı­şan­la­rıy­la bay­ram­laş­tı.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Sa­raç­ha­ne­’de­ki be­le­di­ye bi­na­sın­da ça­lı­şan­la­rıy­la bay­ram­laş­tı.Bay­ram­da top­lu ula­şı­mın yüz­de 50 in­di­rim­li ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Kadir Topbaş, ek se­fer­ler dü­zen­le­ne­ce­ği­ni açık­la­dı. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü İS­PARK bün­ye­sin­de­ki oto­park­lar üc­ret­siz ola­cak.TRA­FİK Bİ­Rİ­Mİ KURULSUNKent­te cid­di bir tra­fik akı­şı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Top­baş, “Sa­yın va­li­miz­le gö­rüş­me­miz­de her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­tim. Ye­rel yö­ne­tim­ler ola­rak de­net­le­me yet­ki­miz yok.Ama New Yor­k ve Lon­dra­’da ol­du­ğu gi­bi İs­tan­bu­l’­un da tra­fik ile il­gi­li bir kol­luk bi­ri­mi olur­sa ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Tra­fik­te­ki prob­le­mi ya­şa­tan bi­rey­sel araç ye­ri­ne top­lu ula­şı­m in­san­la­rın kul­la­na­ca­ğı ha­le ge­tirilmeli.  Önü­müz­de­ki yıl­lar­da çok da­ha fark­lı şe­kil­ler­de ha­ya­ta ge­çe­ce­k” di­ye ko­nuş­tu. (MEHMET ALİ AY - BUGÜN GAZETESİ)