Lösemi hastalarına müjde

Lösemi hastalarına müjde
Yayınlanma Tarihi: 26.04.2014 09:00 | Değiştirme Tarihi: 26.04.2014 09:10

1 yıl içinde Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak.

İlik nakli ile hayata tutunabilen lösemi hastalarına ilaç müjdesi geldi. Yakında piyasaya çıkacak yeni ilaçlarla hastalığın yüzde 80-90 iyileştirilebileceği belirtildi. İlaç 1 yıl içinde Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak.Dün­ya­nın re­fe­rans ka­bul et­ti­ği AB­D’­de­ki MD An­der­son Lö­se­mi Has­ta­ne­si­’nin dört ün­lü pro­fe­sö­rü Türk mes­lek­taş­la­rıy­la İs­tan­bu­l’­da bu­luş­tu. AB­D’­li dok­tor­la­rın halk ara­sın­da kan kan­se­ri ola­rak bi­li­nen lö­se­mi te­da­vi­si­ne iliş­kin ver­di­ği ilaç müj­de­si­ni He­ma­to­lo­ji Uz­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Sü­ley­man Din­çer açık­la­dı. Din­çer, “Ya­kın­da pi­ya­sa­ya çı­ka­cak ye­ni ilaç­lar­la lö­se­mi yüz­de 80-90 ora­nın­da iyi­le­şe­cek. Bir yıl içinde de ül­ke­miz­de bu ilaç­lar­la te­da­vi baş­la­ya­ca­k” de­di.

Lösemi eşittir ölümdüAB­D’­li dok­tor­la­rın müj­de­si­ni ver­di­ği ilaç­lar­la ke­mik ili­ği nak­li­ne ya­kın so­nuç­lar alı­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Din­çer, “Lö­se­mi te­da­vi­sin­de ke­mik ili­ği kök hüc­re nak­li aza­la­cak, da­ha fark­lı has­ta­lık­la­ra ke­mik ili­ği nak­li ya­pı­la­cak. En önem­li so­nuç, lö­se­mi­nin iyi­leş­ti­ri­le­bi­len bir has­ta­lık ol­du­ğunun or­ta­ya çık­ma­sı.  Oy­sa 20 yıl ön­ce lö­se­mi eşit­tir ölüm­dü­” tes­pi­ti­ni yap­tı. Nakilde başarıyı artıracakKan kan­ser­le­rin­de ilaç­la te­da­vi ba­şa­rı­sı­nın yüz­de 20-30 ol­du­ğu­nu kay­de­den Din­çer şu bil­gi­le­ri ver­di: “Ke­mik ili­ği nak­lin­de bu oran yüz­de 60’lar­da. İlaç­lar­la şim­di bu oran­lar yak­la­şı­yor. Ke­mik ili­ği nak­li­ne has­ta­nın has­ta­lık­sız gir­me­si çok önem­li. Has­ta­yı ne ka­dar iyi te­da­vi eder­sen, ke­mik ili­ği nak­li­ne de o ka­dar iyi ve­rir­sin. Has­ta­lı­ğı ne ka­dar kon­trol al­tı­na alıp na­kil ya­par­san, da­ha iyi şart­lar­da da­ha iyi ba­şa­rı el­de eder­sin. Ye­ni ilaç­lar­la ke­mik ili­ği nak­li­ne gi­de­cek has­ta­lar da­ha iyi na­kil ola­cak, iyi­leş­me yüz­de 80-90’la­ra ula­şa­cak.” İlaçlar deney aşamasını geçtiABD’li merkezle ilaç pro­to­ko­lü yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Din­çer, “Tür­ki­ye­’de­ki has­ta­la­rı­mı­za da bu çe­şit ye­ni ilaç­la­rı kul­la­na­bi­le­ce­ğiz. Ba­zı ilaç­lar de­ney­sel aşa­ma­yı geç­ti.  Önü­müz­de­ki bir ay için­de bel­li bir nok­ta­ya gel­miş ve ka­rar­lar al­mış ola­ca­ğı­z” dedi. (BUGÜN GAZETESİ)