Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Galatasaray'da Melo şoku

Galatasaray'da Melo şoku

Sambacı, “Türkiye'de üzerimde kurulmaya çalışılan baskı ortamından çok sıkıldım" dedi. Bunu, İspanyol menajeri Baster ile de paylaştı O da dünyanın değişik yerlerinden tekifler aldıklarını ifade etti!

10.06.2014 08:53

Ga­la­ta­sa­ray'da ge­ri­de ka­lan se­zon­da or­ta­ya koy­du­ğu hırs­lı oyun­la Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın tak­di­ri­ni ka­za­nan Fe­li­pe Me­lo, ken­di­si­ne yö­ne­lik eleş­ti­ri­ler­den çok sı­kıl­dı. Sa­ha içe­ri­sin­de ba­zen hır­sı­na ye­nik dü­şen, ba­zen de jest ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun son ola­rak is­mi, ta­til yap­tı­ğı yer­de ba­zı Fe­ner­bah­çe­li ta­raf­tar­lar­la kav­ga et­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alar­la gün­de­me gel­miş­ti. An­cak ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha bu id­di­ayı ya­lan­la­dı. Me­lo, sü­rek­li adı­nın bu tür olay­la­ra ka­rış­tı­rıl­ma­sı ve bir şe­kil­de Tür­ki­ye'de eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le son de­re­ce ra­hat­sız. Tec­rü­be­li fut­bol bu sı­kın­tı­sı­nı İs­pan­yol me­na­je­ri Jo­se Rod­ri­gu­ez Bas­ter'la da pay­laş­tı. Brez­il­ya­lı fut­bol­cu­nun "Ga­la­ta­sa­ray'ı çok se­vi­yo­rum, ta­raf­ta­ra ve ku­lü­bü­me çok bağ­lı­yım. An­cak ku­lüp dı­şın­da ba­zı çev­re­ler üze­rim­de bir bas­kı or­ta­mı kur­ma­ya yel­te­ni­yor­lar ve bu ça­ba­la­rın­dan hiç vaz­geç­mi­yor­lar. Bu du­rum­dan sı­kıl­dım" di­ye­rek dert yan­dı­ğı öğ­re­nil­di. 

Dünya Kupası’na gidememek Melo’yu etkilediMe­lo son ola­rak ge­çen se­zon so­nu Fe­ner­bah­çe'yle ya­pı­lan ve Ga­la­ta­sa­ray'ın 1-0 ka­zan­dı­ğı der­bi­de ya­şa­nan­lar­la gün­de­me gel­miş­ti. Em­re Be­lö­zoğ­lu'nun gör­dü­ğü kır­mı­zı kart son­ra­sı jest­le­ri ve mi­mik­le­ri ne­de­niy­le eleş­ti­ri­len Bre­zil­ya­lı oyun­cu hak­kın­da TFF Baş­ka­nı De­mi­rö­ren bir açık­la­ma yap­mış ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin Me­lo'yu gön­der­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­muş­tu. Bu açık­la­ma­ya Ga­la­ta­sa­ray sert tep­ki gös­te­rir­ken, Me­lo, Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­li son­ra­sı, se­re­mo­ni­de De­mi­rö­ren'in eli­ni sık­ma­mış­tı. Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray'la 2016'ya ka­dar söz­leş­me­si olan Me­lo'nun pi­ya­sa de­ğe­ri 10 milyo­nun üze­rin­de gö­zü­kü­yor. Me­na­jer Bas­ter, Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun Av­ru­pa ve dün­ya­nın de­ği­şik yer­le­rin­den pek çok ta­li­bi ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ga­la­ta­sa­ray'da mut­lu ol­ma­sı­na kar­şın, Tür­ki­ye'de üze­rin­de oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan bas­kı or­ta­mın­dan do­la­yı bu­na­lan Me­lo'nun şart­la­rın ol­gun­laş­ma­sı ve Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin uy­gun bul­ma­sı du­ru­mun­da bu tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Çok umut edip, ça­lış­tı­ğı hal­de Sco­la­ri ta­ra­fın­dan Dün­ya Ku­pa­sı için Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı'na se­çil­me­yen Me­lo, bu ha­yal kı­rık­lı­ğı­nın ar­dın­dan, çok göz önün­de ol­ma­yan bir li­gi de ter­cih ede­bi­lir. (Özgür Sancar - Bugün)Emre Belözoğlu mu Felipe Melo mu?
Yorumlar | 0
üye profil