Bahçeli 43 yıllık otomobil aldı

MHP lideri Bah­çe­li, Ak­se­ki­'de 1971 mo­del Ford Ta­unu­s'­u beğen­di.

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2014 16:52
Değiştirme Tarihi: 21.04.2014 17:03
Bahçeli 43 yıllık otomobil aldı

30 bin TL'lik ara­cı pa­zar­lık ya­pa­rak 27 bin 500 TL'­ye sa­tın al­dı.

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­'nin, dör­dün­cü kla­sik ara­ba­sı­nı se­çim mi­tin­gi için gitti­ği An­tal­ya­'nın Ak­se­ki il­çe­sin­den al­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

İlçeyi gezerken bir galerinin önün­de gör­dü­ğü 1971 mo­del Ford Ta­unu­s'­u be­ğe­nen Bahçe­li, sa­hi­bi ile pa­zar­lı­ğı ken­di ya­pıp ara­cı sa­tın al­dı. MHP li­de­ri kla­sik ara­bay­la ilk turu­nu 30 Mar­t'­ın ar­dın­dan An­ka­ra so­kak­la­rın­da yap­tı.

4. klasik arabası
Kla­sik oto­mo­bil­le­re ilgisi olduğu bilinen Bahçeli, koleksiyonundaki araç sayısını 4'e yükseltti. 1982 model Mercedes, 1987 model Volvo ile Buick marka arabaları bulunan Bahçeli'nin dördüncü klasik arabası tam 43 yaşında.

İlk tur Ankara'da
Bahçeli, beğendiği gün noter işlemlerini yaptırtarak satın aldığı Ford Taunus'a Ankara­'da ba­kım yap­tır­dı. 30 Mart se­çim­le­rin­den son­ra ye­ni al­dı­ğı kla­sik oto­mo­bi­li ile Baş­ken­t'­te kü­çük bir tur atan Bah­çe­li­'nin ara­ba­nın pla­ka­sı­nı 34'den 06'ya çe­vir­di­ği öğ­re­nil­di.

Tesadüfen gördü
Bahçeli, seçim kampanyası için 27 Şubat'ta Akseki'ye gitti. MHP belediye başkan adayının seçim bürosunu ziyaret eden Bahçeli, partililerle birlikte ilçeyi gezdi. Bu sırada bir galerinin önünde "satılık" ilanı gördüğü bal köpüğü rengindeki 1971 model Ford Taunus Bahçeli'nin ilgisini çekti.

Pazarlığı kendi yaptı
Aksekili çiftçi Şerafettin Aksoy, 43 yaşındaki arabasının Bahçeli­'ye satış öyküsünü Bugünn'­e an­lat­tı. Ara­ba­sı için MHP li­de­rin­den ön­ce 30 bin li­ra is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ak­soy, şöy­le ko­nuş­tu: "Dev­let Bey, il­çe­miz­de hal­ka hi­tap et­ti. Mi­ting ala­nı­na yü­rür­ken satılması için ak­ra­ba­nın ga­le­ri­si­ne bı­rak­tı­ğım 1971 mo­del ara­ba­mı gör­dü. Ge­lip bak­tı, bizlerle sohbet etti. Araç sahibinin ben olduğumu öğrenince 'Kaça satıyorsun' diye sordu. Ben de, 'Genel Başkanım 30 bin TL istiyorum' dedim. 'Fiyatı biraz düşür' deyip pazarlık yaptık. En sonunda 27 bin 500 TL'de anlaştık. Miting sonrası danışmanları geldinoterde satış işlemini yaptık. Paramı nakit ödediler. Aynı gün de arabayı Ankara­'ya götürdü­ler."

Garaja çekildi
1971 mo­del Ford Tau­nus MHP Ge­nel Mer­ke­zi­'nin ga­ra­jı­na çe­kil­di. Bah­çe­li­'nin ga­raj­da; 1982 mo­del 06 DB 1923 pla­ka­lı be­yaz Mer­ce­des, 1987 mo­del 06 TC 2023 pla­ka­lı kır­mı­zı renk­li Bu­ick ile 1987 mo­del O6 TCD 05 pla­ka­lı be­yaz renk­li Vol­vo­'su bu­lu­nu­yor. Bah­çe­li, za­man za­man ga­ra­jın­da­ki kla­sik oto­mo­bil­le­rin­den bi­ri­nin di­rek­si­yo­nu­na ge­çip kü­çük bir şe­hir tu­ru atı­yor. (BUGÜN)