Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
'Bizim İlgilendiğimiz Profilde Değil'

"Bizim İlgilendiğimiz Profilde Değil"

Portekizli oyuncuyu transfer etmek istedikleri iddiasına Atletico Madrid Sportif Direktörü Berta bu yanıtı verdi ve ekledi: O bizim ilgilendiğimiz profilde bir oyuncu değil.

04.12.2013 12:03

Be­şik­taş’ın söz­leş­me ye­ni­le­mek için son tek­li­fi ver­di­ği Por­te­kiz­li gol­cü Hu­go Al­mi­eda’yla il­gi­li çar­pı­cı bir ger­çe­ğe Bugün ulaş­tı. Al­me­ida’nın pek çok ta­kı­mın, baş­ta La Li­ga’da fır­tı­na gi­bi esen At­le­ti­co Mad­rid ve Pre­mi­er Lig ekip­le­rin­den Hull City’nin gün­de­min­de ol­du­ğu id­di­a edil­miş­ti. An­cak At­le­ti­co’nun hiç­bir ko­şulda Al­me­ida’yla il­gi­len­me­di­ği or­ta­ya çık­tı.İs­pan­yol ku­lü­bü­nün spor­tif di­rek­tör­le­rin­den An­dre­a Ber­ta, kendisine “Al­me­ida’yla il­gi­le­ni­yor mu­su­nuz” şek­lin­de so­rular so­ran Türk dost­la­rı­na, “Gül­dür­me­yin be­ni, böy­le bir şey yok. Al­me­ida bi­zim il­gi­le­ne­bi­le­ce­ği­miz pro­fil­de bir oyun­cu de­ğil” de­di. Söz ko­nu­su gö­rüş­me Ga­la­ta­sa­ray’ın Re­al Mad­rid’le oy­na­dı­ğı maç gü­nü ger­çek­leş­ti. Men­des’le yol­la­rı ayır­dı­larBu ara­da hem Al­me­ida hem de Ma­nu­el Fer­nan­des, ün­lü me­na­jer Jor­ge Men­des’le yol­la­rı­nı ayır­dı. Be­şik­taş’a ge­tir­di­ği oyun­cu­lar, özel­lik­le Qua­res­ma için çok ağır söz­leş­me­ler ya­pan Men­des, bun­dan böy­le iki oyun­cuy­la da il­gi­li ça­lış­ma yü­rüt­me hak­kı­na sa­hip de­ğil.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 lig maçında 8 gol kaydeden Hugo Almeida, krallık yarışında 9 golü bulunan Sivassporlu Aatif Chahechouhe’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.(Bugün)

Yorumlar | 0
üye profil