Bilic benimle ilgilenmişti

Bilic benimle ilgilenmişti
Yayınlanma Tarihi: 08.02.2014 10:35 | Değiştirme Tarihi: 08.02.2014 10:20

Ba­tal­la sus­kun­lu­ğu­nu boz­du. Da­um gö­rev­de ol­du­ğu müd­det­çe Ye­şil-Be­yaz­lı ku­lü­be dön­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Adı­nın anıl­dı­ğı Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş için de “Ben Bur­sas­por ile öz­deş­leş­tim. Tür­ki­ye’ye dö­ner­sem baş­ka ku­lü Bur­sas­por’dan ay­rı­lı­şı ve ül­ke­si­ne dö­nü­şü olay olan Pab­lo Ba­tal­la, uzun sü­ren ses­siz­li­ği­ni boz­du. Ken­di­si­ni Ye­şil-Be­yaz­lı ku­lüp­le yol ay­rı­mı­na sü­rük­le­yen ge­liş­me­le­ri an­la­tan Ar­jan­tin­li, son­ra­sı için de tah­min­le­ri­ni pay­laş­tı.

‘Başkan doğru söylemiyor’

“Tür­ki­ye’ye dö­ne­cek mi­sin” şek­lin­de­ki ilk so­ru­mu­za “Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Bur­sas­por be­ni bir baş­ka ül­ke ta­kı­mı­na sat­mak is­ti­yor” ya­nı­tı­nı ve­re­rek söze baş­la­yan Ba­tal­la, ku­lüp­ten ay­rı­lık ge­rek­çe­le­ri­ne de de­ği­ndi. “Tek­nik di­rek­tör Da­um’la, da­ha faz­la ça­lış­mak, pro­je­si için­de da­ha faz­la de­vam et­mek is­te­me­dim. Onun­la hiç­bir kon­sept­te bir ara­da ola­mam. Her an­lam­da ara­mız­da bü­yük fark­lı­lık­lar var. Tek­nik, men­ta­li­te ve da­ha­sı” di­ye ko­nuş­tu. Ken­di­si­ni ay­rı­lı­ğa sü­rük­le­yen sü­reç­te Bur­sa yö­ne­ti­mi­nin Da­um’dan ya­na ta­vır koy­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ba­tal­la “Sa­nı­yo­rum son de­re­ce mem­nun­lar Da­um’dan. Ne ya­pa­bi­li­rim ki! Hiç­bir şe­yi de­ğiş­ti­re­me­dim. Mec­bur kal­dım ay­rıl­ma­ya” derdi. Batalla, Bur­sa Baş­ka­nı Er­kan Kö­rüt­san’ın ken­di­si­ne ula­şa­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki söz­le­ri için de “Ya­lan bu. İs­te­di­ği za­man ter­cü­man ara­cı­lı­ğıy­la ula­şa­bi­lir. Tıp­kı si­zin yap­tı­ğı­nız gi­bi. Doğ­ru söy­le­mi­yor. Ba­na hiç­bir me­saj gön­der­me­di” yo­ru­munu yap­tı.

Diğer seçenek yurtdışı

Ha­kın­da­ki trans­fer de­di­ko­du­la­rı­nı da de­ğer­len­di­ren yıl­dız or­ta sa­ha, Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş id­di­ala­rı için çar­pı­cı söz­ler sar­fe­de­rek şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: Sa­mi­mi söy­lü­yo­rum ba­na ge­len bir şey ol­ma­dı. Be­şik­taş, Bi­lic’in Lo­ko­mo­tiv’i ça­lış­tır­dı­ğı dö­nem­de, be­nim­le il­gi­len­miş, te­mas kur­muş­tu. Ara trans­fer­de ku­lüp­le gö­rüş­müş ola­bi­lir­ler. Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe bü­yük ku­lüp­ler. An­cak ben baş­ka bir Türk ku­lü­bün­de oy­na­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum. Bu mo­ti­vas­yo­na sa­hip de­ği­lim. Bur­sas­por’la öz­deş­leş­miş his­se­di­yo­rum kendimi. Ya baş­ka bir ül­ke ta­kı­mın­da oy­na­rım ya da Bur­sa’da. An­cak baş­kan, dön­me­mi is­ti­yor mu, emin de­ği­lim. Ay­rı­ca Da­um ora­da var ol­duk­ça dön­me­ye­ce­ği­mi çok iyi bi­li­yor.”

Çin’e gitmek için izin istiyor

Bursaspor Başkanı Erkan Körüstan geçtiğimiz günlerde Batalla için bir Çin kulübünden teklif aldıklarını açıklamıştı. Ancak transferin olması için ‘peşin para’ şartı koşmuştu. Batalla ise Körüstan’ın  izin vermesi halinde Çin’e gidebileceğini söyledi. “Açıkçası futbol oynamadan daha fazla duramayacağım. Bu durum beni çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Rus kulüplerinden ise bir teklif almadığını sözlerine ekledi.

6-0 yorumu

Galatasaray-Bursaspor maçını izlemedim ama bazı takım arkadaşlarım ne olduğunu anlattı. Açıkçası 6-0’lık sonuç Bursaspor adına gerçekten çok üzücü.

Türkiye'den iki ilçeye büyük onur!

Bitlis Valiliği, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Bitlis'in Ahlat ile Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinin, "sakin şehir" üyeliğinin kabul edildiğini duyurdu.

Bu tuzağa dikkat! Karşınıza çıkarsa sakın tıklamayın

Emniyet yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. 

e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet daha

Resmi işlemlerin neredeyse tamamının tek bir tıkla halledebileceği alan haline gelen e-Devlet, 5 yeni işlemi daha hizmete sunuyor.

Aşk-ı Memnu’nun senaristlerinden Romanya’ya dava!

Yayınlandığı dönem Türkiye’de fırtınalar estiren, ardından da dünyanın pek çok ülkesinde yüksek izlenme oranlarıyla büyük başarılara imza atan Ay Yapım’ın efsane dizisi Aşk-ı Memnu’nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, Romanya’nın ünlü televizyon kanalı Antena 1’e dava açtı.