Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
At sırtında PKK'ya karşı savaşıyorlar!

At sırtında PKK'ya karşı savaşıyorlar!

Van'da yaşayan ve bölgedeki PKK terörüne karşı büyük bir vazife üstlenen Kırgız Türkleri, geçim sıkıntıları sebebiyle bölgeyi terk ediyor.

23.01.2015 00:38

Zorlu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lık ne­de­niy­le 1980'li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan'dan göç et­mek zo­run­da ka­lan ve Va­n'­a yer­le­şen Kır­gız Türk­le­ri, böl­ge­de­ki PKK te­rö­rü­ne kar­şı bü­yük bir va­zi­fe üs­le­ne­rek ko­ru­cu­luk ya­pı­yor. Fa­kat, ge­çim sı­kın­tı­la­rı ve psi­ko­lo­jik bas­kı se­be­biy­le böl­ge­den göç et­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar.

TÜR­Kİ­YE VA­TA­NI­MIZKır­gız Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ke­nan Ay­taç, 1978'de Af­ga­nis­ta­n'­dan çı­ka­rak Tür­ki­ye­'ye il­ti­ca et­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, "1982 yı­lın­da Tür­ki­ye­'ye gel­dik. 1987 yı­lın­da Van-Er­ci­ş'­e ta­şın­dık. 30 se­ne­dir PKK ile mü­ca­de­le­de ön saf­lar­da yer al­dık. Tür­ki­ye­'yi va­ta­nı­mız bil­dik, va­ta­nı­mız için ka­nı­mı­zı ver­dik, ver­me­ye de de­vam ede­ce­ği­z" de­di. PSİ­KO­LO­JİK BAS­KIKöy ko­ru­cu­lu­ğun­dan baş­ka her han­gi bir ge­çim kay­nak­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay­taç, "Hay­van­cı­lık ya­pıl­ma­sı için yay­la­cı­lık ol­ma­sı şart. Ta­rım ile uğ­raş­mak için ise top­rak ve cid­di bir bil­gi ge­rek­mek­te­dir, fa­kat biz­de iki­si de yok. Et­ra­fı­mız­dan cid­di bir psi­ko­lo­jik bas­kı da var. Bu ne­den­ler­le kö­yü­müz­de hal­kın bü­yük bö­lü­mü bü­yük il­le­re ve Kır­gı­zis­ta­n'­a ta­şın­ma­ya baş­la­mıştı­r" diye ko­nuş­tu. AT SIRTINDA KORUCULUK YAPIYORLARKır­gız asıl­lı Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Van'ın Er­ciş il­çe­si­ne bağ­lı Ulu­pa­mir kö­yün­de, he­men her ev­de bir ko­ru­cu bu­lu­nu­yor. At sır­tın­da böl­ge­nin em­ni­ye­ti­ni sağ­la­yan Kır­gız Türk­le­ri zor­lu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lıklar ne­de­niy­le 1980'li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan'ın Pa­mir Yay­la­sı'ndan Tür­ki­ye­'ye göç et­miş. Va­n'­ın Er­ciş il­çe­si­ne 30 km uzak­lık­ta­ki Al­tın­de­re mev­ki­sin­de "Ulu­pa­mir" adı­nı ver­dik­le­ri 300 ha­ne­li köy­de ya­şam­la­rı­nı 32 yıl­dır sür­dü­rü­yor­lar.
Yorumlar | 0
üye profil