Askere alınma yaşı değişiyor!

Askere alınma yaşı değişiyor!
Yayınlanma Tarihi: 07.02.2014 08:31 | Değiştirme Tarihi: 07.02.2014 08:55

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve Askerlik Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe göre askerlik yaşı 21 olarak değişiyor.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve değiştirilmesi planan Askerlik Kanunu'na göre; Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kuvvet Komutanlarının görev süreleri sadece bir yıl değil mevcut usulle birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar (65 yaş) uzatılabilecek. Askere alınma yaşı 21 olacak.ASKERE ALINMA YAŞI 21Tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle:Her sene yoklamaları sonucunda askere elverişli oldukları tespit edilenler, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre 21 yaşına girdikleri sene askere alınmak üzere çağrılacaklar.ERBAŞ VE ERLERİN İSTİRAHAT SÜRELERİErbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam otuz güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılacak. Erbaş ve er statüsüne geçirilenlere, verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam on beş güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılacak. Makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerine 100 TL ödenecek.AMATÖR ASKERİ SPOR KULÜPLERİ KURULABİLECEKTürk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta, karargâh ve kurumları içinde amatör askerî spor kulüpleri kurabilecek ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilecek. Bu kulüplerin kurulması için Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile ilgili makamlara müracaat edilecek.ÖZEL, YEREL VEYA KIŞ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULABİLECEKBelirli zamanlarda özel askerî eğitimlerin yapılması, personelin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması maksadıyla Genelkurmay Başkanlığının izni ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri kurulabilecek.ASKERİ KANTİNLERİN ŞUBESİ OLABİLECEKTürk Silahlı Kuvvetleri personelinin dayanıklı tüketim malları hariç zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her kışlada kantin kurulabilecek. İhtiyaç halinde bu kantinlerin Kışla içinde veya dışında şubeleri açılabilecek.YENİ ASKERİ MÜZELER KURULACAKTürk Silâhlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevlerini sergileyerek; Türk Milletinin millî birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, kendi sahasındaki tarih ve askerlik ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu hususları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını, sergilenmesini sağlamak amacı ile askerî müzeler kurulacak.KANTİNLER VE MÜZELER KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLACAKTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, Kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzeler kurumlar vergisinden muaf olacak.Orduevi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri ve Kışla dışındaki askeri kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i ile askeri müzelerin kültür sitesi aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.SUBAYLIĞA NASIP İŞLEMLERİNDE KARARNAME ESASI KALDIRILIYORFakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilecek.RÜTBE BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMAK KRİTERİ YENİDEN DÜZENLENİYORRütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınacak.Rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı(Jandarma astsubayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik astsubayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılacak.Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak.KUVVET KOMUTANLARININ GÖREV SÜRELERİ UZATILABİLECEKKuvvet Komutanlarının görev sürelerinin sadece bir yıl değil mevcut usulle birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar (65 yaş) uzatılabilecek.YÜCE DİVAN'DA YARGILANACAKLARGenelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak.Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan,Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar verecek. Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilecek. Anılan kararlara karşı ilgililer on gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilecek.İSİMSİZ İHBAR VE ŞİKAYETLER İŞLEME KONULAMAYACAKİsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulamayacak.