Bunalıma girdim!

Bunalıma girdim!
Yayınlanma Tarihi: 08.02.2014 11:24 | Değiştirme Tarihi: 08.02.2014 11:09

Altın Portakallı oyuncudan itiraf

Altın Portakal ödüllü oyuncu Damla Sönmez çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç oyuncu aldığı ödül sonrasında bunalıma girdiğini itiraf ettiSon dö­ne­min yıl­dı­zı  par­la­yan oyun­cu­la­rın­dan  Dam­la Sön­mez 2009 yı­lın­da rol al­dı­ğı ‘Bor­no­va Bor­no­va­’ ad­lı si­ne­ma fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la ‘En İyi Ka­dın Oyun­cu­’ da­lın­da Al­tın Por­ta­kal ödü­lü al­dı. Ar­dın­dan Sad­ri Alı­şık Ti­yat­ro ve Si­ne­ma ödü­lü­ne la­yık gö­rü­len ve Mah­pey­ker ad­lı film­le de ödül­le­ri top­la­yan Sön­mez, bu dö­ne­min ken­di­si­ni çok et­ki­le­di­ği­ni ve bu­na­lı­ma gir­di­ği­ni açık­la­dı. Genç oyun­cu şöy­le ko­nuş­tu: “Her­ke­sin ha­ya­li olan Al­tın Por­ta­kal’ı almıştım. Ar­dın­dan da önem­li ödül­ler gelince, oyun­cu­luğum adı­na çı­ta bi­r an­da be­nim kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğım ka­dar  yük­sel­miş­ti.ŞÜKREDİP UNUTMAK LAZIMBu ödül­le­ri ko­ru­mayı ve da­ha iyi­si­ni na­sıl ya­pa­ca­ğı­mı dü­şü­nür ol­muş­tum. Bu da be­ni bu­na­lı­ma sok­tu. Bir sü­re son­ra ödül­le­rin bas­kı­sı al­tın­da kal­sam mes­le­ği­mi ic­ra ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­dım. Şim­di her­ke­se tav­si­yem şu­dur ki; ödül al­dı­ğı­nız­da te­şek­kür edip, şük­ret­tik­ten son­ra her­ şe­yi unu­tup yo­lu­nu­za de­vam et­me­li­si­niz.”Türk Amerikan yapımı bir filmde oynadıDam­la Sön­mez son ola­rak Col­lom­bi­a Üni­ver­si­tesi­’n­de yük­sek li­san­sı­nı  ye­ni bi­tir­miş iki genç ka­dın yö­net­me­nin çek­ti­ği  Türk-Ame­ri­kan or­tak ya­pı­mı bir si­ne­ma fil­min­de rol al­dı. Sön­mez film hak­kın­da, “Ai­le­siy­le Ame­ri­ka­’ya yer­leş­miş, yıl­lar son­ra Tür­ki­ye­’ye dö­ne­rek Ay­va­lı­k’­ta ye­ni bir ya­şam kur­ma­ya ça­lı­şan genç bir ka­dı­nı can­lan­dır­dım” di­ye ko­nuş­tu. (OKAN IŞIK - BUGÜN GAZETESİ)