Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Almeida Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Almeida Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Por­te­ki­z’­in Dün­ya Ku­pa­sı kad­ro­sun­da yer alan tecrübeli gol­cü, Bugün’­e ko­nuş­tu.

18.06.2014 11:25

Ağ­zın­dan Si­yah-Be­yaz­lı ku­lüp­le yol­la­rı­nı ayır­dı­ğı­na da­ir bir söz çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. “He­nüz hiç­bir şey bit­me­di. Ne ola­cak, bek­le­yip gö­re­ce­ği­z” de­di.Ye­ni se­zon ön­ce­si hem yur­ti­çi hem de yurt­dı­şı trans­fe­rin­de bü­yük ha­re­ket­li­lik ya­şa­yan Be­şik­ta­ş’­ta Hu­go Al­me­ida ile yo­la de­vam edi­lip edil­me­ye­ce­ği en çok me­rak edi­len ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lüp, söz­leş­me­si ma­yıs ayın­da so­na eren Por­te­kiz­li gol­cüy­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­den so­nuç ala­ma­mış­tı.

Yönetim sert çıkmıştıBe­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi, “Al­me­ida’­nın biz­den is­te­di­ği ra­kam­lar­la an­laş­ma­nın im­kâ­nı yok. An­cak bi­zim is­te­di­ği­miz nok­ta­ya ge­lir­se an­laş­ma ola­bi­li­r” de­miş­ti. Al­me­ida son­ra­sın­da Por­te­kiz Mil­li Ta­kı­mı­’y­la 2014 Dün­ya Ku­pa­sı­’n­da boy gös­ter­mek üze­re Bre­zil­ya­’nın yo­lu­nu tu­tar­ken ga­ze­te­mi­ze ko­nu­şan Si­yah-Be­yaz­lı bir di­ğer ida­re­ci Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı ise da­ha sert bir ta­vır ta­kı­na­rak “Al­me­ida, Por­te­kiz  for­ma­sıy­la 2 gol de at­sa, 3 gol de at­sa bi­zi il­gi­len­dir­mi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Beklenen yanıtBu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan tüm dik­kat­le­rin odak­lan­dı­ğı tec­rü­be­li fut­bol­cu Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­ti­me Bre­zil­ya­’dan me­saj gön­der­di. Be­şik­taş def­te­ri­ni he­nüz ka­pat­ma­yan Al­me­ida, “Be­nim ağ­zım­dan ku­lü­büm­le yol­la­rı­mı ta­ma­men ayır­dı­ğı­ma da­ir bir söz çık­ma­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Trans­fer gö­rüş­me­le­riy­le il­gi­li he­nüz hiç­bir şe­yin bit­me­di­ği­ni be­lir­ten Al­me­ida “Ne ola­ca­ğı bel­li de­ğil. Şu an sa­de­ce bek­li­yo­rum. Bi­raz da­ha bek­le­yip ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Rusya’ya soğukÖte yan­dan Rus­ya Pre­mi­er Lig ekip­le­rin­den, Be­şik­ta­ş’­tan is­te­di­ği üc­ret­le­re ya­kın tek­lif­ler alan Al­me­ida, İs­tan­bu­l’­da­ki ya­şa­mı çok sev­di­ği için Rus­ya­’da fut­bol oy­na­ma­ya tem­kin­li ba­kı­yor. Al­me­ida, is­te­di­ği şart­lar­da Ba­tı Av­ru­pa­’dan bir tek­lif al­maz­sa, Be­şik­ta­ş’­ın is­te­di­ği ko­şul­lar­da söz­leş­me im­za­la­ya­rak İs­tan­bu­l’­da fut­bol oy­na­ma­ya de­vam ede­bi­lir. ‘Kupayı kapattı’ iddiasıPortekiz’in 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Almeida, Almanya’ya 4-0 mağlup oldkları maçta baldırından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yapılan ilk kontroller sonrası yıldız golcünün durumunun ciddi olduğu ve kupada bir daha oynayamayacağı iddia edildi. Ancak Portekiz Teknik Direktörü Paulo Bento’nun yıldız futbolcunun durumundan umutlu olduğu ve tedavisinin milli takım kampında sürmesini istediği bildirildi.
Yorumlar | 0
üye profil