Rafet El Roman'ın Kızından Sürpriz Karar

  Tuğba Altıntop'la evliliğinden olan kızı Su El­nu­r da babasının izinden gidiyor.

  Güncelleme:
  15/11/2013

  Ra­fet El Ro­man, şar­kı­cı ol­mak is­te­yen kı­zı Su El­nu­r’­a tam des­tek verdi. An­cak ün­lü şar­kı­cı kı­zı­nın kendi tarzını oluşturmasını istedi.

  Şar­kı­la­rıy­la pop mü­zi­ğe dam­ga vu­ran Ra­fet El Ro­ma­n’­ın man­ken Tuğ­ba Al­tın­to­p’­la ev­li­li­ğin­den olan kı­zı Su El­nur ba­ba­sı­nın izin­den gi­di­yor. Al­man­ya­’da ba­ba­sı­nın ya­nın­da ya­şa­yan 16 ya­şın­da­ki Su, mü­zik ça­lış­ma­la­rı ve se­siy­le adın­dan söz et­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Ra­fet El Ro­man da ba­ba mes­le­ği­ni se­çen kı­zı­na bü­yük des­tek ve­ri­yor.

  ‘KEN­Dİ TAR­ZI OL­MA­LI­’

  İki yıl ön­ce ka­tıl­dı­ğı Be­yaz Sho­w’­da ses­len­dir­di­ği şar­kıy­la bü­yük be­ğe­ni top­la­yan kı­zıy­la ya­kın­dan il­gi­le­nen Ra­fet El Ro­ma­n’­ın tek kor­ku­su kı­zı­nın mü­zik ko­nu­sun­da ken­di­sin­den et­ki­len­me­si. Kı­zı­nı bu ko­nu­da uyar­dı­ğı­nı be­lir­ten sanatçı, “Ben yıl­lar ön­ce ha­ya­tı­mı mü­zik­le ka­zan­mak için yo­la çık­tım. Yap­tığım mü­zi­ğe hiç­bir za­man sı­nır koy­ma­dım. Kim­se­yi ör­nek al­ma­dım. Kı­zı­mın da be­ni ör­nek al­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum. Su ne ya­par­sa yap­sın, ba­na ben­ze­me­sin. Ken­di tar­zı­nı oluş­tur­sun. An­cak öy­le ba­şa­rı­lı olu­r” di­ye ko­nuş­tu.

  Bugün

  Haber 1

  Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki kararlarıyla iki tar...

  Haber

  Aydın’da, otoyolda fuhuş yaptığı tespit edilen dok...

  Haber

  Germanwings pilotunun kokpitte yalnızken uçağı kas...

  Haber

  Bodrum’un Gümüşlük mahallesinde yaşayan ve Gümüşlü...

  Haber

  Ünlü sunucu Yıldız Tilbe'nin şarkısını duyunca ken...

  Haber 1

  Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Aslı Enver ve Birkan Sokullu çifti önceki g...

  Haber

  Zayn Malik, müzik listelerinde zirveye oturan One ...

  Haber

  Ünlü oyuncu "Yeşilçam kıymetimi bilemedi" dedi....

  Acunn.Com